Приключи изпълнението на проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на Община Кубрат“   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат“, който се изпълни по Договор № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Проектът е на стойност 5 698 252,02 лв. без ДДС, от които 4 818 295,33 лв. европейско, 850 287,41 лв. национално съфинансиране и 29 669,28 лв. собствено финансиране на Община Кубрат.
   Общата дължина на участъците, които са рехабилитирани е 15,40 км като 7,97 км са от път RSE2170 а 7,43 км от път RAZ3061.
   С изпълнението на инвестицията е постигната основната цел на проекта, с която са възстановени и подобрени транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на настилката и пътното тяло, с което са осигурени условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по двата общински пътя.
   С реализацията на настоящия проект ще се подобри социално-икономическото състояние на района и на общината. Рехабилитацията на двата пътя ще доведе до намаляване на времето за преминаване през тях, както и свеждане до минимум на пътнотранспортните произшествия и аварийните ситуации. Ще бъде създадена една много добра предпоставка за подобряване на социалната среда в този район, което е важно условие за привличане на допълнителен инвестиционен капитал, благоприятстващ за населението и за успешен бизнес на територията на Община Кубрат.

 

 

 

Приключен проект „Рехабилитация на път RSE2170 и път RAZ3061 на територията на Община Кубрат“ Приключен проект „Рехабилитация на път RSE2170 и път RAZ3061 на територията на Община Кубрат“ Приключен проект „Рехабилитация на път RSE2170 и път RAZ3061 на територията на Община Кубрат“
Приключен проект „Рехабилитация на път RSE2170 и път RAZ3061 на територията на Община Кубрат“ Приключен проект „Рехабилитация на път RSE2170 и път RAZ3061 на територията на Община Кубрат“ Приключен проект „Рехабилитация на път RSE2170 и път RAZ3061 на територията на Община Кубрат“

 

Назад