Приключи лятното училище 2020 г. за бъдещи първолаци

   „Довиждане, Лятно училище! Здравей, първи клас!“ С тези думи, децата от двете групи на Лятното училище – град Кубрат, тържествено приключиха заниманията, провеждани от 1.07.2020г. до 31.08.2020г.
   Тържественото изпращане на учениците-първолаци се организира за поредна година от екипа по Проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 “Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”, Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
   Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ има за цел да се доразвият и съхранят придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения. В лятното училище образователните елементи се комбинираха с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят и осигуряващи равен старт в училище.
   Бъдещите първокласници получиха и грамота за успешното завършване на Лятното училище.

 

 

 

Приключи лятното училище 2020 г. за бъдещи първолаци Приключи лятното училище 2020 г. за бъдещи първолаци

Назад