Продължава обновяването на пътната инфраструктура в Кубрат

   Кметът на Община Кубрат Алкин Неби и неговият заместник Мирослав Йорданов днес извършиха инспекция в кубратския квартал "Дряново", а повода за кметската визита – проверка на строително-ремонтните дейности, които се извършват на ул. "Назъм Хикмет" по проект за реконструкция на части от улична мрежа в кубратския квартал и село Савин. Първата копка за цялостното асфалтиране на най-голямата квартална улица в "Дряново" бе направена на 5 юни 2020 г.
   Към днешна дата вече е положен основен пласт асфалт с дължина от над 800 м., като общата дължина за асфалтиране на цялата улица, с два плътни слоя по проект, е малко над 1,2 км. Слоевете асфалт, битум и емулсия се уплътняват, замерват и валират. Общата стойност на инвестицията в Кубрат и Савин е в размер на 1 120 410,87 лв. На днешната среща кметът Неби изказа задоволството си от свършеното на терен и пожела на всички успешна и ползотворна работа с уверението, че проверките от страна на Община Кубрат ще продължават. След края на цялостното асфалтиране ще бъдат положени маркировка и знаци. Към момента се отстраняват и компрометирани участъци по тръби на канализацията, част от уличната мрежа на ремонтния участък.
   Конкретната цел на проекта е възстановяването и подобряването на уличните параметри, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди.
   Проектът се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ сключен между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2. - „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

 

Продължава обновяването на пътната инфраструктура в Кубрат Продължава обновяването на пътната инфраструктура в Кубрат Продължава обновяването на пътната инфраструктура в Кубрат

Назад