Подписан договор за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“   На 07.08.2020 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0011-C01/2020 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“.
   Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 21 340,00 лв., от които 19 206,00 лв. европейско и 2 134,00 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната услуга в Дом за стари хора с. Тертер, община Кубрат чрез закупуване на обзавеждане за трите жилищни блока на специализираната институция.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основната дейност, която ще се изпълни по проекта е доставка на обзавеждане за трите жилищни блока в Дом за стари хора, с. Тертер включващо: единични легла с матраци, нощни шкафчета, трапезни маси и столове, кухненски шкафове, телевизионни шкафове, холни маси и холни гарнитури.
   Със закупуването на новото обзавеждане ще се постигне по-благоприятна среда за обитаване от възрастните хора в дома, ще бъде модернизирана съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги, което от своя страна ще допринесе до запазване броя на потребителите на нивото на капацитета на специализираната институция.
   Продължителността за изпълнение на проекта е 35 месеца.
   Начало: 07.08.2020 г.
   Край: 30.06.2023 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Подписан договор за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“
Подписан договор за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с. Тертер, Община Кубрат“

 

Назад