Съобщение във връзка с промените в Закона за енергетиката

   Във връзка с промените в Закона за енергетиката, считано 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец на доставка на електрическа енергия на свободни цени, като сами изберат доставчик на електрическа енергия при оптимални за тях условия.
   Небитовите клиенти, които са възложители по Закона за обществените поръчки и са все още на регулирания пазар, следва да проведат необходимите процедури по закона с цел избор на доставчик на електрическа енергия.
   Подробна информация относно последните промени в Закона за енергетиката можете да намерите на страницата на Министерство на енергетиката www.me.government.bg.

 

Назад