Теми на секретаря на МКБППМН-Кубрат в каталозите на най-престижните обучителни организации – РААБЕ, Школо и Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти

   Трите от най-популярни и престижни обучителни организации в страната с регистрация и одобрение от МОН, включиха в каталозите си теми на педагожката от Лудогорието. Познатата ни като успешен секретар на МКБППМН-Кубрат, д-р Надие Карагьозова вече се изявява, като модератор и лектор по горепосочените теми, и вече е с висока оценка от педагогическата общност и директори на училища от страната.
   Сред одобрените тема са: „Игрови подходи за снижаване на агресията в училище и ДГ“, „Мотивацията-движеща сила на екипа. Стратегии и подходи за мотивиращо и вдъхновяващо лидерство“, „Формиране на пътна култура у подрастващите“, „Ефективна работа с родителите“, „Компетентностният модел – изграждане на умения сред учениците в 21 век“ и др.
   „Целта на обученията е многопластова. Те допринасят за развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите, придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация. Дискутират се открити практики, презентират се творчески проекти, споделят се иновативни практики. Извършва се методическо подпомагане и др.“, научаваме още от д-р Карагьозова.
   Последните срещи на д-р Карагьозова са с педагогическите екипи на детски градини от Перник и Варна, с които са изработени превантивни програми на тема: „Детска академия по безопасност - Живот без риск“.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат МКБППМН-Кубрат

Назад