Подписан договор за изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“   На 22.06.2020 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0013-C01/2020 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“.
   Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 20 157,57 лв., от които 18 141,81 лв. европейско и 2 015,76 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е стимулиране развитието на спорта чрез модернизиране на съществуващата материална база за извършване на спортни дейности и разширяване кръга на извършваните спортни мероприятия на територията на община Кубрат.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основната дейност, която ще се изпълни по проекта е доставка на оборудване и обзавеждане на съществуващата зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат включващо: комбиниран уред за фитнес, смит машина, бягаща пътека, лег преса, кросоувър, шведска стена, велоергометри, степери, лежанки, платформи за скокове от височина, пейки за коремни преси, медицински топки, неопренови джогинг тежести, различни видове лостове за вдигане на тежести в комплект с гумирани дискове и стойки за поставяне, комплекти метални гири с винилово покритие, протектори за врат, гумени настилки.
   Със закупуването на новото спортно оборудване, ще бъде модернизирана съществуващата материална база за извършване на спортни дейности, което ще разшири кръга на спортните мероприятия на територията на община Кубрат и ще стимулира развитието на спорта, което от своя страна ще доведе до укрепване здравето на населението на територията на общината.
   Продължителността за изпълнение на проекта е 36 месеца.
   Начало: 22.06.2020 г.
   Край: 22.06.2023 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Подписан договор за изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“ Подписан договор за изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“

 

Назад