Официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“   На 05.06.2020 г. от 11:30 ч. на ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат (кв. Дряново) ще се състои Официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“, който се изпълнява по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0050-C01/07.05.2019 г. сключен между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

   Общата цел на инвестиционния проект е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. С изпълнението се цели повишаване привлекателността на гр. Кубрат и с. Савин, качеството и комфорта на обитаване, чрез подобряване на достъпа до пътищата от по-висок клас. Конкретната цел на проекта е възстановяване и подобряване параметрите на улиците „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и „Цар Симеон“ в с. Савин, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди.

   Общата стойност на инвестицията е 1 120 410,87 лв., от които 952 349,23 лв. европейско и 168 061,64 лв. национално финансиране.

   Начало: 07.05.2019 г.
   Край: 07.05.2022 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“

 

Назад