Съобщение за регистрация на животновъден обект - лично стопанство

   Община Кубрат съобщава, че във връзка с последни изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност /посл. изм. и доп. ДВ бр. 13 от 14 февруари 2020г./ собствениците на малки лични стопанства се задължават да регистрират животновъдния си обект - лично стопанство, чрез подаване на Заявление по образец до кмета/км. наместник на населеното място.
   За всяко заявление се издава входящ номер и на всеки 10 дни за периода кметът или кметският наместник го предоставя за регистрация в ОДБХ - Разград.
   За регистрация на животновъден обект - лично стопанство и за въвеждане на данните от идентификацията на животните в него в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса.
   Собствениците имат право да отглеждат за лични нужди следния брой животни:
   • До 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;
   • До 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;
   • До 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;
   • До 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;
   • До 10 възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;
   • До 50 възрастни птици независимо от вида;
   • До 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.
   Изискванията към личните стопанства са облекчени. Същите са посочени в Заявлението за регистрация на животновъден обект.

 

 

Заявление за регистрация на животновъден обект – лично стопанство Версия за Microsoft Word

 

Назад