Обявление за възлагане на обществена поръчка за доставка на закуски и обяд в ОУ "Христо Смирненски"
гр. Кубрат

   Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Кубрат обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на закуски за ученици от I – IV клас и доставка на обяд за ученици I – VIII клас“ на основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП, чл. 14, ал. 3, т. 2 и чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
   Процедурата е открита с Заповед № 73 / 31.08.2012 г. на директора на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Кубрат. Изискванията, на които следва да отговарят участниците в процедурата, както и всички параметри на обществената поръчка, съгласно обявлението, са обнародвани на електронната страница на АОП и вписани в Регистъра на обществените поръчки. Документация за процедурата може да бъде изтеглена оттук.

 

Назад