Стартира проект BG05M9OP001-2.101-0034-C01 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”   В изпълнение на договор BG05M9OP001-2.101-0034-C01 по проект „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, по процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Община Кубрат в качеството си на бенефициент:

СЪОБЩАВА


   Във връзка с мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация и подписан договор BG05M9OP001-2.101-0034-C01 по процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Община Кубрат ще разшири обхвата на услугите със следните дейности:
   • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
   • заплащане на битови сметки (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
   • заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

   Дейностите по процедурата са насочени към:
   • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
   • Хора с увреждания и техните семейства;
   • Възрастни в риск.

   „Възрастен в риск” е лице, което е:
   - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
   - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
   - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

   Включването на потребители в проектните дейности ще се извършва, чрез заявка на телефон 0848/7-34-66, GSM 0879918160.

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 Назад