Кубрат кандидатства с проект за спортна зала

   В Кубрат се проведе поредното заседание на общинския съвет, на което бяха разгледани и приети десет докладни записки. Направени бяха някои изменения и допълнения в Наредба №3 за търговската дейност на територията на общината. Приета бе и информация за изпълнението на бюджета на община Кубрат за първото шестмесечие. По приходната и разходната част той е в размер на 4 161 560 лева. Данъчните приходи са за 307 578 лева, a неданъчните - 1 155 861 лева. Командировките на кмета Ремзи Халилов са за 631.05 лева. Одобрена бе общата численост и структура на общинската администрация в сила от 1 юли 2012 година. Решено бе община Кубрат да кандидатства за финансиране по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 с проект „Изграждане на многофункционална спортна зала в Кубрат". Актуализирани бяха максималните цени за таксиметров превоз на пътници. За 1 километър дневен пробег тарифата е 1 лев, а за нощен - 1.20 лева. Приети бяха и няколко докладни записки, свързани с общински имоти.
   Накрая съветниците решиха да бъде отпуснат безлихвен заем от 10 000 лева за погасяване на задължения към НАП на намиращия се в ликвидация „Медицински център I - Кубрат" ЕООД.

 

Назад