Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат   На 05.03.2020 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060-0001-C01/05.03.2020 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“.
   Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.060 - МИГ Завет - Кубрат: Мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”.
   Общата стойност на инвестиционния проект е 63 179,50 лв., от които 56 861,55 лв. европейско и 6 317,95 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е възстановяване, опазване и развитие на местните културни традиции, изграждайки мост между поколенията, чрез популяризиране на културно-историческото наследство на територията на Община Кубрат.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 2: Възстановяване, опазване и развитие на местните природни и културни ресурси от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
   • Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на община Кубрат;
   • Организиране и провеждане на фолклорен фестивал „Божурите“;
   • Организиране и провеждане на фолклорен събор „Вълшебна плетеница – живи човешки съкровища”;
   • Информиране и публичност.
   Дейностите са ориентирани към подобряване на качеството на предлаганите културни мероприятия от страна на община Кубрат и осигуряване на безопасни и здравословни условия за културни изяви.
   Мобилната сцена и оборудването към нея пряко допринасят за опазването на околната среда и позволяват провеждането на културни фестивали в защитени територии без нанасяне на щети на околната среда.
   Проектът ще има устойчиви резултати до 2023 г. Дейностите по него ще бъдат продължени и през следващите години. Мобилната сцена ще се използва и при провеждането на други културни и спортни мероприятия на територията на община Кубрат. За текущата поддръжка на мобилната сцена ще бъдат заделени средства от местни приходи на общината.
   Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.

   Начало на проекта: 05.03.2020 г.
   Край на проекта: 05.03.2022 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат
Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат
Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат Подписан договор за доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на Община Кубрат

 

Назад