Съветниците в Кубрат одобриха новата бюджетна прогноза

   В Кубрат се проведе второ за годината редовно заседание на местния парламент. На заседанието присъстваха 20 общински съветници, а дискутираните и гласувани точки бяха 16.
   Първата докладна записка, приета със солидно мнозинство, бе свързана с одобряването на бюджетната прогноза на Общината за периода 2021 – 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. По време на сесията възникнаха дискусии относно таксите в Детската ясла в Кубрат и условията в детските градини на територията на общината, като от общинските съветници на "Земеделски народен съюз" (ЗНС) постъпи предложението Общината да съсредоточи усилията си главно при подбора на персонал в детските заведения, визирайки проблеми с детската градина в с. Беловец. В отговор на предложението и постъпилите въпроси кметът Алкин Неби посочи, че Общината работи главно в насока подобряването на условията и модернизирането на базите в Детските заведения и допълни, че политиката на администрацията е да не закрива учебни заведения и детски градини, каквато е тенденцията не само в региона, но и на много места в страната. Кметът подчерта също, че макар и да има вече закрити детски градини в някой села на територията на общината, то при нов евентуален наплив от деца и желание от страна на родителите те могат да заработят отново. Примери за вече подобрени материални бази даде и председателят на местния парламент г-н Хюсеин Юмеров.
   На заседанието общинарите дадоха съгласието си за издаване на запис на заповед от Общината в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по проект „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“. Съветниците приеха краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020 – 2023 г., както и Наредба за изменение на Наредба за обществения ред в общината на местния парламент. Съветниците гласуваха и изменение на друга Наредба, свързана с реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, както приеха и още едно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.
   По време на сесията заместник-кметът Мирослав Йорданов представи отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на община Кубрат през 2019 година, който също бе подложен на гласуване и бе приет. По време на заседанието беше представен годишен отчет относно дейностите по овладяването на популацията на безстопанствените кучета. Относно тази точка отново се заформи дискусия, от която обаче последва консенсусно предложение собствениците на кучета да бъдат освобождавани от общинска таксата с цел да бъдат стимулирани и да отглеждат домашни любимци. Това предложение също дойде от съветниците на ЗНС, а по него нямаше възражения и то срещна одобрение. По темата с безпризорните кучета кметът Неби направи уточнението, че проблемът с популацията произхожда главно от липса на специализирани фирми в региона, които да се ангажират по-обстойно с проблема. Кметът подчерта, че общината има договор единствено с една русенска фирма и призова всеки, който има идеи и предложения да се включи активно в разрешаването на този проблем. Алкин Неби допълни още, че трайното разрешаване на проблема с безпризорните кучета ще настъпи до края на годината с откриването и легализирането на общински приют, за който вече са осигурени финансовите средства в размер на 100 хил. лв.
   На заседанието бяха приети отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, а също и Общинския план за младежта за 2020 година в изпълнение на Националната стратегия за младежта 2012 – 2020 г. Съветниците определиха също пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2020/2021 г. На сесията бе утвърден и списък на общинските жилища по своето предназначение. Съветниците дадоха одобрението си за споразумение и партньорство със страна-донор за кандидатстване на общината с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на община Кубрат“ по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ от програмата за възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, чието финансиране се осъществява главно от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкият финансов механизъм 2014 – 2021 г.
   На заседанието бяха определени общински представители за участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциация „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД в Разград. Главен представител за предстоящото заседание ще кметът Алкин Неби, а негов заместник ще е зам.-кметът Мирослав Йорданов. Съветниците определиха и мандата за гласуване на представителя на Община Кубрат в редовното Общо събрание на СНЦ “МИГ Завет - Кубрат“. Със солидно мнозинство бе приета и годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2019 година. В края на заседанието треньорът на ОФК "Кубрат" Милен Петров представи резултати и опроверга предишни изказвания от страна на някои от общинските съветници.

 

 

 

Съветниците в Кубрат одобриха новата бюджетна прогноза Съветниците в Кубрат одобриха новата бюджетна прогноза Съветниците в Кубрат одобриха новата бюджетна прогноза
Съветниците в Кубрат одобриха новата бюджетна прогноза Съветниците в Кубрат одобриха новата бюджетна прогноза Съветниците в Кубрат одобриха новата бюджетна прогноза

Назад