Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа

   В община Кубрат продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.018-0038 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”.
   Към настоящия момент деца от Детска градина „Първи Юни” с. Юпер - база с. Сеслав и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Сеслав и ОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Севар получиха психологическа подкрепа с участието на квалифицирани психолози.
   От месец Ноември 2019 г. над 100 деца вземат участие в организираното допълнително обучение по български език, за които българският език не е майчин, както и в различни клубове по интереси в областта на фолклора и традиции, занаятите, театралното студио, фотографията и други. Това от своя страна ще спомогне за получаване на необходимите езикови познания и подготовка за успешен старт в училище и наваксване в изоставането от училище и ще доведе до насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от различните етноси, а от друга страна ще спомогне за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда.

 

 

 

Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа
Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа Деца и ученици от община Кубрат получиха психологическа подкрепа

Назад