Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.01.2020 г.

   В Ритуалната зала към местното читалище "Св. Св. Кирил и Методий" в Кубрат се проведе първо редовно заседание на Общинския съвет за 2020 година. На заседанието бяха разгледани и гласувани общо 11 докладни записки, сред които бе и докладна свързана с приемането на новия бюджет.
   Общият обем на бюджета за 2020 година е в размер на 16 860 222 лева, като държавните дейности са в размер на 10 466 728 лева, а местните - 6 393 494 лв. Председателят на местния парламент, Хюсеин Юмеров определи новият бюджет, като балансиран, правилен и разумен. Той благодари на всички за ползотворната работа и допълни, че местната администрация и парламент трябва да продължават да работят в името и благото на гражданите на общината, а също и да работят в тясно сътрудничество. С мнозинство от 16 гласа "за" от общо 21 съветниците приеха новият бюджет, като по него обаче се заформи задочен диалог с отправени критики и забележки по отношение на здравните и спортни дейности в общината. Съветниците от групата на Земеделски народен съюз (ЗНС) посочиха острата нужда от дофинансиране в сферата на здравеопазването с оглед на застаряващото население, а също и крайната необходимост от лекари-специалисти в общината. Съветниците посочиха също проблемите с материалната база в общинската болница и проблемите на здравните служби по населените места в общината. Проблеми, които обаче по думите на кмета Алкин Неби могат да се решат с общи усилия и диалог, с правилните механизми и решения.
   На сесията бе внесено допълнително предложение от групата на ЗНС хандбалният спорт в Кубрат да бъде финансиран с до 32 хил. лв. След дълго дебатиране и разяснения се проведе гласуване, което обаче не промени ситуацията и предложението на съветниците от ЗНС бе отхвърлено, а мнозинството от съветници реши хандбалната дейност да бъде финансирана с до 20 хил. лв., като сред аргументите за решението бе посочен критерият при финансирането на спорта в общината, както и съществуващата наредба, която обаче според някой от присъстващите вече не отговаряла на реалните критерии и нужди за все по-нарастващият финансов дефицит в това направление. По отношение на темата кметът Неби посочи, че въпреки предизвикателствата община Кубрат нямало да прави компромис с децата и спортуващите и допълни, че в общината винаги ще продължават да се практикуват и развиват футболния, хандбалния, а също и конния спорт с опцията за допълнения и разширения на спортната дейност.
   По време на сесията беше приет Годишен доклад за 2019 г., свързан с общинския план за развитие за периода 2014-2020 година, както и Годишен отчет за 2019 година за изпълнение на Програмата за управление за периода 2017-2019 година на кмета Алкин Неби. Общинските съветници одобриха също Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 -2023 г., както и Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г.
   На заседанието бе взето решение за преобразуване на сегашното общинско предприятие „Чистота” - гр. Кубрат на Общинско предприятие „Чистота и БКС”- гр. Кубрат. Съветниците определиха основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 1-ви януари 2020 година, приемайки увеличението на новите възнаграждения с до 10%. Общинарите одобриха също и предложение за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинската пътна мрежа, като решиха да бъде закупена многофункционална техника до 200 хил. лв., която ще може да се използва целогодишно.
   На заседанието съветниците дадоха съгласието си за предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 хил. лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. Местните парламентаристи разрешиха придобиването на 4 хил. пространствени куб. метра дървесина от горските територии на общината през 2020 година в полза на хората с увреждания и ветерани от войните.
   В края на заседанието съветниците дадоха съгласие за кандидатстване на община Кубрат пред фонд "Социална закрила" с проектно предложение за модернизация на кухненско оборудване за домашния социален патронаж в Кубрат на стойност 36 хил. лева, като участието на общината в съфинансирането по проекта ще е до 16% . По време на сесията съветниците от Движението за права и свободи се обособиха в парламентарна група от 12 съветници.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.01.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.01.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.01.2020 г.

Назад