Уведомление от отдел „ОСОПИД“

   Oтдел „Общинска собственост, обществени поръчки и икономически дейности“ на основание чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 3а, ал. 3 от Наредба № 4 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Ви уведомява, че са изготвени проекти на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 г. - 2023 г. и Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Кубрат през 2020 г. Същите са публикувани на сайта на Община Кубрат – раздел „Стратегически приоритети“.
   Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.01.2020г. - 14-дни от датата на публикуване в деловодството на Общинска администрация гр. Кубрат или на e–mail: kubrat@kubrat.org.

 

Назад