Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 20.12.2019 г.

   На 20 декември 2019 г. се проведе изнесено редовно заседание на Общински съвет - Кубрат. Сесията се проведе в гр. Бургас. На третото поред заседание и последно за 2019 г. присъстваха 20 общински съветници. На сесията бяха разгледани общо 17 докладни записки.
   Кубратските съветници приеха актуализация на общинския бюджет за 2019 година. В приходната и разходната си част той бе актуализиран в размер на 134 231 лева. Като по-съществено е увеличението на данъка върху превозните средства и приходите от наем на земя. По отношение на разходната част най-съществен е делът на разходите за външни услуги в размер на 123 000 лева.
   Общинските съветници одобриха план-сметката за необходимите разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на населените места в общината за 2020 година в размер на 853 564 лева. Промилите при определяне на таксите за битови отпадъци на жилищни имоти на граждани е 5.5, а за нежилищните имоти на граждани и предприятия са съответно 9 за град Кубрат и 7.5 за селата. Дадена е възможност чрез Наредба № 11 на Общински съвет - Кубрат задължените лица, желаещи такса битови отпадъци (ТБО), да се определя според количествата на генерираните отпадъци, като подадат декларация по образец в определените от Наредбата срокове. От местната администрация уточниха обаче, че за тази календарна година този срок вече е изтекъл.
   Общинският съвет избра делегати за отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „Толерантност“, а също определи свой представител в лицето на кмета Алкин Неби в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ). На сесията бе избран представител и в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, а също и упълномощени представители за Общото събрание на Асоциация общински гори.
   Общинарите приеха решение относно удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на ВиК „Меден кладенец“ в Кубрат Метин Мехмедов за срок от шест месеца. Съветниците решиха да удължат срок за изплащане на безлихвен заем на ВиК - Кубрат към общинското предприятие „Кубратска гора” ЕООД със шест месеца в размер на 60 000 лв., като удължиха с още една година и срока за посяване на втори заем на водното дружество, отпуснат от общинския бюджет в размер на 12 732 лв. Местният парламент реши да даде съгласието си на кмета на Община Кубрат Алкин Неби при крайна необходимост да използва временни безлихвени заеми от наличностите по сметките на общината за авансово финансиране на плащания по два проекта – „Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат“ в размер на 37 000 лв. и по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи в размер на 120 000 лв. Срокът за погасяване на временните безлихвени заеми е до 25-ти декември 2020 г.
   Общинският съвет даде съгласието си и за отдаване под наем за три години чрез тайно наддаване на помещения от Професионална гимназия - Кубрат, като учебни работилници, училищен павилион и др., които към момента не се използват. След редица въпроси и въпреки някой разногласия мнозинството от съветници даде съгласието си за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2019/2020 г. на територията на община Кубрат. Беше определена и цена за ползването им, като размерът е определен на база средното годишно рентно плащане за имоти и начин на трайно ползване на ниви в землището на общината.
   В края на заседанието бе повдигнат въпрос относно условията за провеждането на заседания на местния парламент, както и въпроси, касаещи дългогодишната практика да се провеждат изнесени сесии. „Условията и разпоредбите са едни и същи за всички, а относно провеждането на изнесени сесии на местния парламент, то те с нищо не нарушават Законовите разпоредби, както и общоприетите правила за местното самоуправление“, споделиха представителите от управляващото мнозинство. В края на последното редовно заседание за 2019 г. председателят на общинския съвет Хюсеин Юмеров благодари за ползотворната работа и пожела на всички весели коледни и новогодишни празници.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 20.12.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 20.12.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 20.12.2019 г.

 

Назад