МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината

   В спортната зала в Кубрат се проведе годишна конференция за отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна група /МИГ/ „Завет - Кубрат“. Присъстваха заместник-кметът на община Кубрат Женифер Пойраз, председателят на УС на МИГ „Завет - Кубрат“ Халиме Мехмедова, изпълнителният директор на сдружението Галя Драганова, управителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов, експерти, бизнесмени, селскостопански специалисти, читалищни дейци, директори, граждани.
   В началото кратка художествена програма изнесоха деца от града. Конференцията бе открита от Халиме Мехмедова. С приветствие към участниците се обърна Женифер Пойраз. Напредъкът по изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ „Завет - Кубрат“ за 2019 г. бе представен от Галя Драганова. Презентация на община Кубрат, относно сключените два договора за изпълнение на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията представи управителят на „Агробизнесцентър“ - Кубрат Павлин Петров. Обобщена справка за изпълнение на Стратегията към 11.12.2019 г. направи експертът Гюлджан Касим. На подхода ЛИДЕР/ВОМР след 2020 г. и за ролята на МИГ в процеса на подготовка на новия програмен период говори в своето изказване Юлиян Данаилов.
   Накрая конференцията завърши с въпроси и полезна дискусия.

 

 

 

МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината
МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината
МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината МИГ „Завет - Кубрат“ отчете дейността си за годината

 

Назад