Подписан договор за изпълнение на проект за обзавеждане на детски градини в Община Кубрат   На 20.11.2019 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0010-C01/20.11.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“.
   Проектът е финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
   Общата стойност на проекта е 39 736,20 лв., от които 35 762,58 лв. европейско и 3 973,62 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната услуга в детските градини на територията на община Кубрат чрез подобряване на материално-техническата база и създаване на по-благоприятни условия за растеж и развитие на децата в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав, ДГ „Пролет“ с. Севар, ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база с. Точилари и ДГ „Слънчо“ с. Бисерци.
   Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
   • Закупуване на обзавеждане за спални и занимални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер – база с. Сеслав, ДГ „Пролет“ с. Севар и ДГ „Здравец” гр. Кубрат – база с. Точилари, включващо: детски легла двойни в шкаф, детски гардероби за дрехи двукрилни, детски шкафчета, детски маси и столчета, методични шкафове, секционни шкафове за занималня, шкафове за играчки, детски гимнастически пейки, дидактични шкафове, детски килими, детски шкафчета за обувки, двукрилни гардероби за реквизит, параван за театър;
   • Доставка на оборудване и обзавеждане за кухня в ДГ „Слънчо“, с. Бисерци, включващо: шкаф крайстенен с два умивални басейна с плъзгащи врати, шкаф с плъзгащи врати с междинен плот, хладилни шкафове среднотемпературни изцяло неръждаеми отвън и отвътре с една плътна врата, електрическа печка професионална с 4 броя обединени нагревателни плочи с вграден термопротектор и фурна със статично нагряване, изграждане на аспирационна система включваща аспираторен чадър с регулируеми разглобяеми лабиринтни филтри, вентилатор и въздуховод.
   С подобряването на материално-техническата база на детските градини - обзавеждане на кухня, спални помещения и занимални на детските градини по селата, ще се подобри качеството на предоставяните на територията на община Кубрат услуги, което от своя страна ще окаже положително влияние върху запазване и увеличаване броя на децата на възраст между 3 и 6 г. в селата, както и на възпитанието им.
   За текущата поддръжка на подобрената материално-техническа база за периода след приключване на проекта - до 2023 г. се предвижда заделянето на средства от собствени приходи на община Кубрат.
   Продължителността на изпълнение на проекта е 36 месеца.

   Начало на проекта: 20.11.2019 г.
   Край на проекта: 20.11.2022 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Обзавеждане на спални помещения в ДГ „Първи юни“ с. Юпер - база в с. Сеслав, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Здравец“ гр. Кубрат - база в с. Точилари, община Кубрат; Обзавеждане на спални помещения и занималня в ДГ „Пролет“ с. Севар, община Кубрат; Доставка на оборудване и обзавеждане на кухня в ДГ „Слънчо“ с. Бисерци, община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

 

Подписан договор за изпълнение на проект за обзавеждане на детски градини в Община Кубрат Подписан договор за изпълнение на проект за обзавеждане на детски градини в Община Кубрат
Подписан договор за изпълнение на проект за обзавеждане на детски градини в Община Кубрат Подписан договор за изпълнение на проект за обзавеждане на детски градини в Община Кубрат
Подписан договор за изпълнение на проект за обзавеждане на детски градини в Община Кубрат

 

Назад