Отчет за изпълнение на дейностите на Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за периода 2016 г. - 2019 г.   Във връзка със сключено Допълнително споразумение № 2 от 27.09.2019 г. към Договор № BG05M9OP001-2.004-0025-C03, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, с което се удължава срока на изпълнение с 12 месеца до края на 2020 год., „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ представя отчет за изпълнение на дейностите по проекта.
   План за изпълнение/Дейности по проекта (информация)
   1. Предоставяне на услугите "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина".
   2. Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. Създаване на летни групи/училища.
   3. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.
   В проекта бяха включени общо 589 деца.
   По отношение изпълнението на дейността "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина", за отчетния период, а именно ноември 2016 г. – ноември 2019 г. от услугите заложени в нея се възползваха над 300 семейства и младежи, т. нар. бъдещи родители. Целевата група, която беше обхваната са основно уязвими семейства, родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си, семейства от високорискови общности. За всеки потребител се изготви индивидуален план за установяване специфичните нужди и потребности. На базата на този план те бяха насочени към съответния специалист в тази дейност.
   Съгласно заложените условия по изпълнение на дейностите в договора по проекта се проведоха групови срещи с потребителите, родители и персонал в детските градини и предучилищните групи в училищата. Педиатър, юрист и психолог, специалист по дентална медицина в зависимост от спецификата на техните области консултираха родители по теми като:
   - Особености при психичните процеси и познавателната дейност във възрастовите периоди 0-3 и 0-7 години, формиране на волеви процеси и детско въображение;
   - Сензитивни периоди от детското развитие, прехода от яслена възраст към предучилищна – 3 год. и прехода от предучилищна към училищна – 6 год.;
   - Отглеждане на деца от 0 до 3 год. Редовно посещение на детски консултации. Здравословно хранене. Подготовка на детето за ясла;
   - Подсилване на имунната система. Реакция на родителите при спешен случай;
   - Профилактика на зъбния кариес;
   - Предпазване и профилактика на вирусни инфекции;
   - Припознаването – същност и благоприятно влияние на припознаването на децата;
   - Съдържанието на родителските права и задължения съгласно Семейния кодекс, начини за упражняване на родителски права и задължения по отношение на детето / съвместно и еднолично упражняване на родителски права и задължения;
   С всяка група бяха организирани между 5 и 8 групови срещи по споменатите по-горе теми.
   Дейност 2 – „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ беше реализирана през летните месеците на 2017 год., 2018 год. и 2019 год. В дейността бяха включени общо 90 деца. Основна целева група по дейността бяха деца от уязвими семейства от затворени общества, на които предстои да постъпят в 1-ви клас и по-конкретно деца на 5, 6, 7 годишна възраст (след завършване на предучилищна подготовка). За подготовката на децата се погрижи екип от педагог и помощник – възпитател. На децата бяха осигурени всички необходими образователни материали и закуски. Основната цел на обучителите бяха доразвиване на когнитивните и социални умения и преодоляване затрудненията в изучаването на български език. Занятията бяха проведени в ОУ „Васил Левски“ с. Беловец и СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат.
   По отношение на трета дейност за отчетния период, а именно ноември 2016 г. – ноември 2019 г. от услугите заложени в нея се възползваха над 400 деца. Целевата група, която беше обхваната са родители и деца от уязвимите групи, в частност родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават, деца изложени на риск, с различен етнически произход, безработни с бебета и малки деца, родители получаващи социални помощи, семейства живеещи в лоши битови условия, семейства с ниско ниво на образование и др. Под наблюдението на екип от педиатър, медицинска сестра, специалист по дентална медицина бяха осъществени консултации и прегледи на децата, а именно редовното измерване на височината и теглото на детето, главата, гръдния кош, проверяване на здравното състояние, следене на графика за имунизации и прегледи. Потребителите бяха консултирани на теми свързани със смущения в храненето, консултации по отношение на съня, в частност информация по отношение на физико-психологичните страни на съня на бебетата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на спане и др., както и обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето, практики за подобряване на здравето. Целта на екипа беше чрез редовното извършване на прегледи и консултации да се подпомогне предотвратяването на детски заболявания сред представителите на целевата група. Средствата отделени за дейността бяха използвани за закупуване на консумативи за лекарско наблюдение, за стоматологичен контрол, четки, пасти за зъби, хигиенни материали, почистващи материали, дезинфектанти и други.

 

 

Отчет за изпълнение на дейностите на Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие за периода 2016 г. - 2019 г. Версия за Adobe Acrobat

 

Назад