Подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“   На 25.10.2019 г. се сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/25.10.2019 г. „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата цел на проектното предложение е подобряване на енергийната ефективност на сградата на Община Кубрат, като предпоставка за опазване на околната среда, създаване на оптимална жизнена среда, създаване на по-добри условия за развитие на икономиката и подобрен достъп до административни услуги.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна сграда № 1 (строена 1929 г.), която е обявена за архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория от местно значение са следните:
   • поставяне на фасадна топлоизолация от каменна вата в интериора от вътрешната страна на фасадата, без засягане на външния облик на сградата;
   • подмяна на съществуващата дограма с висококачествена PVC 5 камерна дограма с прекъснат термостат и текстура, имитираща дърво в бял цвят и членение, съответстващо на членението на оригиналната двукатна дървена дограма съгласно запазената архивна документация от края на ХХ век;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта за Административна сграда № 3 и пристроен гараж към нея (строени 2013 г.) са следните:
   • полагане на външна топлоизолация от EPS с дебелина 7 см по стени над цокъл и външна мазилка;
   • полагане на външна топлоизолация от ХPS с дебелина 7 см по цокъла на сградата и външна мазилка;
   • полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с дебелина 12 см по пода на неотопляемото подпокривно пространство;
   • всички енергоспестяващи мерки предписани в обследването за енергийна ефективност.
   Дейностите на инвестиционния проект съответстват напълно на Приоритет 4: „Подобряване на административния капацитет на Общинска администрация – Кубрат“ на Стратегическа цел 2 „Постигане на балансиран и устойчив икономически растеж чрез ефективно и рационално използване на местните ресурси“ от „Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Кубрат“.

   Общата стойност: е 267 211.15 лв., от които 227 129.47 лв. европейско и 40 081.68 лв. национално финансиране.

   Начало: 25.10.2019 г.
   Край: 25.10.2022 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад