Интерактивен урок по БДП в ПГ организира МКБППМН-Кубрат

   Чрез интерактивни игри, подбрани и модифицирани от секретаря на МКБППМН-Кубрат, д-р Надие Карагьозова, бяха проверени знанията на учениците от 9 „а“ клас на 21-ви октомври 2019 година в ПГ-Кубрат с класен ръководител Джунейт Раимов. Игрите „Разрешено или забранено“, „Вярно или невярно“ , „Да помогнем на Лили, да разходи домашния си любимец“ и др. провокираха учениците към активност и разсъждение към ситуациите от реалния живот на пътното платно, съдържащи се в казусите на игрите и въпросите към тях.
   В учебните програми във всички степени на образованието са заложени часове по дисциплината безопасност на движението по пътищата обединени в глобални теми. Поради слабия набор от методически материали по темата, класните ръководители, които преподават БДП в детските градини и училищата търсят методическа помощ и от други специалисти. МКБППМН-Кубрат е изработвала постери-плакати с информационно-образователна цел съвместно с Пътна полиция с призив към водачите на МПС с цел опазване живота на децата на пътя.
   Тази година МКБППМН-Кубрат стартира със система от игри и интерактивна викторина по БДП в помощ на учениците и педагозите.
   Игрите, разиграването на реални ситуации помагат за:
   1. Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението; светлините на светофара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение.
   2. Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно.
   3. Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение.
   4. Да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността на участниците в движението.
   „Интерактивноста и занимателността при разглеждане на теми от БДП помагат за обобщаване представите за улица, кръстовище, тротоар, пешеходна пътека. Децата научават много за пътните знаци, за сигурността и безопасността по пътищата. Игрите винаги допринасят за положителни изживявания и улесняват възприемането на нова информация и тяхната преработка и анализ“, обобщи д-р Карагьозова.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Интерактивен урок по БДП в ПГ Интерактивен урок по БДП в ПГ Интерактивен урок по БДП в ПГ

 

Назад