Подписан договор за изпълнение на проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“   На 16.10.2019 г. Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“.
   Проектът е финансиран от стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
   Общата стойност на проекта е 52 500,00 лв., от които 47 250,00 лв. европейско и 5 250,00 лв. национално съфинансиране.
   Главната цел на проекта е повишаване качеството на услугите в областта на културата чрез модернизиране на зрителната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат, чрез доставка и монтаж на 350 бр. съвременни ергономични тапицирани столове с негорима дамаска, отговарящи на европейските норми за безопасна употреба. Целта е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат.
   „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.
   Изпълнението на проекта ще стартира след проведена процедура за избор на изпълнител по реда на Закон за обществени поръчки (ЗОП) и след приключване на строително-монтажните дейности, които в момента се изпълняват по проект № 17/07/2/0/00860 от 19.10.2017 г., реализиращ се по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги за обновяване на селата в селските райони".
   Проектът ще има устойчиви резултати до 2023 г., като за текущата поддръжка на модернизираната зала ще бъдат осигурени средства от общата допълваща субсидия за дейността на читалището и от местни приходи на общината.
   Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.

 

 

Информационна брошура за проекта „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад