Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинската служба по земеделие – Кубрат уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2019/2020 година за землища: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер на територията на община Кубрат, област Разград са изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея.
   Регистърът и картата са на разположение за разглеждане в ОСЗ – Кубрат.

 

Назад