Приключен проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат”   Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи успешно изпълнението на проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“, финансиран с Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 17/07/2/0/00087 от 23.10.2017 г. между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на реализирания проект е 541 312,86 лв., от които 460 115,93 лв. европейско и 81 196,93 лв. национално съфинансиране.
   Основните дейности изпълнени по инвестиционния проект са: строително-монтажни работи по покрив, подпокривни пространства, фасади и подмяна на съществуваща дограма.
   - Повишена енергийна ефективност на корпуси № 1, № 2, № 3 и пристройка към № 3 на ОУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат;
   - Подобрено качество на учебния процес;
   - Оптимална жизнена среда;
   - Чиста околна среда.

 

 

Информационна брошура за приключен проект „Ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад