Съобщение за проведена на кръгла маса по проект №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“

   На 17.09.2019 г. от 16:30 ч. в Заседателната зала на Община Кубрат се проведе кръгла маса по проект № BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Събитието е част от Дейност 8 на проекта – Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
   Целта на събитието бе да се повиши осведомеността на местния бизнес, неправителствени организации и други заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество. Популяризирани бяха добрите практики на социалните предприятия с цел да се открият възможностите пред работодателите.

   EОУП

 

 

 

Кръгла маса по проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“ Кръгла маса по проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“ Кръгла маса по проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“

 

Назад