Покана за участие в кръгла маса по проект №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“

   Община Кубрат, Ви кани да участвате в кръгла маса по проект № BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“. Събитието е свързано с представяне на социалната икономика и социалното предприемачество пред общността, повишаване осведомеността на местния бизнес, неправителствени организации и други заинтересовани страни за възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество, популяризиране добрите практики на социалните предприятия с цел да се открият възможностите пред работодателите.
   Събитието ще се проведе на 17.09.2019 г. от 16:30 ч. в заседателната зала на Община Кубрат, ет. 2.

 

 

Покана Версия за Acrobat Reader

 

Назад