Информация за изпълнение на проекта №BG05M9OP001-2.010-0216 „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“   Във връзка с изпълнението на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0216-C01, проект „Социално предприемачество за растеж и развитие на община Кубрат“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Община Кубрат удължава срока на трудовите правоотношение на 11 работници в озеленяването с още 6 месеца. Същите ще положат труд до 29.02.2020 година.
   Преди това следва да споменем, че с настоящия проект през месец Септември 2018 г. Община Кубрат осигури работа на 32 лица от рискови групи, като целта на проекта е подобряване на качеството на живот в община Кубрат, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на хора от уязвимите групи.

 Назад