Обяви за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

   На основание чл. 13б от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ от 04.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г., изм. и доп., бр. 19 от 05.03.2019 г., в сила от 05.03.2019 г. с оглед осигуряване предлагането на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти e открита процедура за определяне избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, за нуждите на учебните заведения на територията на община Кубрат.

 

 

ДГ „Здравец" - гр. Кубрат и бази с. Медовене, с. Точилари и кв. Дряново Версия за Acrobat Reader
ДГ „Щастливо детство" - гр. Кубрат и бази с. Беловец и с. Равно Версия за Acrobat Reader
ДГ „Слънчо" - с. Бисерци и бази с. Божурово и с. Звънарци Версия за Acrobat Reader
ОУ „Н. Й. Вапцаров" - с. Бисерци Версия за Acrobat Reader
НУ „Св. Паисий Хилендарски" - с. Равно Версия за Acrobat Reader
ДГ „Пролет" - с. Севар Версия за Acrobat Reader
ДГ „Първи юни" - с. Юпер и база с. Сеслав Версия за Acrobat Reader

 

Назад