Заповед №ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград

   Публикувана Заповед №ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград, издадена на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка със сключване на доброволни споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в съответното землище за стопанската 2019-2020 год.

 

 

Заповед №ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - Разград Версия за Acrobat Reader

 

Назад