Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 23.07.2019 г.

   На 23 юли 2019 г. в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат се проведе заседание на Общинския съвет. На редовната сесия бяха приети общо 15 докладни записки. Беше приет Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година, както и изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 30 юни 2019 г. На заседанието бе гласувана актуализация на местния бюджет за 2019 г. В приходната и разходната си част той бе увеличен с 42 647 лв.
   Съветниците единодушно одобриха общата численост и структура на Общинската администрация, като от 1 август 2019 г. тя ще наброява 84.5 щатни бройки.
   С гласовете на 20 общински съветници бе приета актуализацията на документ от общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 година за остатъка от периода на неговото действие. Приет е План за защита при бедствия на Община Кубрат, а също и бе открита процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020- 2023 г. за Районен съд - Кубрат.
   Местните парламентаристи дадоха съгласието си още за кандидатстване за финансиране по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура-системи за външно изкуствено осветление на общините“ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. В края на заседанието кметът Алкин Неби отговори на запитване, внесено от кметът на село Каменово Светлан Бонев.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 23.07.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 23.07.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 23.07.2019 г.

 

Назад