Съобщение за прием на заявления по проект “Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”

   Във връзка с изпълнение на договор BG05M9OP001-2.040-0020-C01 Община Кубрат в качеството си на бенефициент по проект №BG05M9OP001-2.040-0020-C01 “Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съобщава, че от 11.07.2019 г. до 18.07.2019 г. вкл. ще се приемат заявление за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден, от кандидат потребители.
   Целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са:
   - лица на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване които не могат да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности;
   - лица с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК;
   След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

От екипа за управление на проекта

 

 

Информационна брошура Версия за Acrobat Reader

 

Назад