Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 25.06.2019 г.

   В Кубрат се проведе редовно заседание на общинския съвет. Разгледани и приети бяха 13 докладни записки.
   Общинските съветници дадоха съгласието си за предоставяне на два временни безлихвени заеми от общинския бюджет. Единият е в размер на 15 000 лева и е за СНЦ "МИГ Завет - Кубрат", а другият е за 29 000 лева и е за В и К "Меден кладенец" ЕООД. Решено бе таксите на корен за реализирана дървесина от страна на "Кубратска гора" ЕООД да се внасят ежемесечно в приход на общинския бюджет. Дадено бе съгласие МПС - сметовоз, марка Мерцедес - Бенц да бъде прехвърлено от община Кубрат на общинско предприятие "Чистота". Решено бе да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на общински имоти в селата Бисерци, Горичево, Медовене, Сеслав и Тертер. Разрешена бе и продажбата на поземлени имоти на собствениците на сгради в с. Мъдрево и гр. Кубрат. Допълнена бе Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост с още имоти от общинския горски фонд в землищата на Кубрат и селата Беловец, Севар и Савин.
   Общинският съвет даде мандат за участие на кмета на община Кубрат Алкин Неби в извънредното събрание на Асоциация В и К на Обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград. Предоставен бе лек автомобил от В и К "Меден кладенец" ЕООД за временно ползване за нуждите на Центъра за обществена подкрепа - Кубрат.
   В точка "Разни" имаше няколко питания, на които кметът Алкин Неби отговори.

 

Назад