Състоя се Официална церемония „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/   На 17.06.2019 г. пред кметството в с. Горичево се състоя Официална церемония „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат“, който се изпълнява по Договор № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
   На събитието присъстваха Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат, заместник-кметовете г-жа Женифер Пойраз и г-н Орхан Мехмед, народния представител и заместник председател на ДПС - Ахмед Ахмедов, областния управител на Област Разград – Гюнай Хюсмен, Директора на Областно пътно управление – Разград – инж. Людмил Янев, управителя на областния информационен център – Юлиян Данаилов, кметове на общини и кметства, общински съветници, директори и управители на институции и общински предприятия, жители и гости на община Кубрат.
   Енорийският свещеник на гр. Кубрат - ставрофорен иконом Евгений Дечев и Ибрахим Ходжа от районно мюфтийство – Разград направиха ритуали за успешно и безпрепятствено изпълнение на проекта.
   Менчето с осветената вода бе плиснато от народния представител Ахмед Ахмедов, а символичната копка бе направена от Кмета на Общината с подаряване на бутилка шампанско на представител на строителите, което постави началото на рехабилитацията на двата общински пътя – пътя за село Сеслав и пътя за село Горичево до село Божурово.
   Стойността на проекта е 5 697 444,40 лв., от които 5 667 775,12 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони и 29 669,28 лв. собствено финансиране от Община Кубрат. Общата дължина на участъците, които ще бъдат рехабилитирани е 15,4 км.
   С реализацията на този мащабен проект се цели възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по двата общински пътя.
   Срокът за изпълнение на инвестицията е 3 години от сключването на договора и е до 28.03.2021 г.

 

 

Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“
Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“
Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“ Официална церемония „Първа копка“

 

 

Информационна брошура за проекта „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на Община Кубрат“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад