Официална церемония „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на Община Кубрат“   На 17.06.2019 г. от 11:00 ч. пред кметството в с. Горичево ще се състои Официална церемония „Първа копка“ по проект „Рехабилитация на път RSE2170 /III–2102, Борисово – Юпер/ Черешово – граница общ. (Сливо поле – Кубрат) – Сеслав - /II–23/ и път RAZ3061 /II–23, Беловец – Кубрат/ Горичево – Божурово/ III–2102/ на територията на община Кубрат“, който се изпълнява по Договор № 17/07/2/0/00092 от 28.03.2018 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

   Главната цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите по път RAZ3061 и път RSE2170, които са част от общинската пътна мрежа на Община Кубрат.

   Проектът е на стойност 5 697 444,40 лв., от които 5 667 775,12 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони и 29 669,28 лв. собствено финансиране от Община Кубрат.

   Начало: 28.03.2018 г.
   Край: 28.03.2021 г.

 

Назад