Подписан административен договор по ПРСР 2014-2020



   На 07.05.2019 г. се сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0050-C01 „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ между Община Кубрат и Държавен фонд „Земеделие“ по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
   Общата цел е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. С изпълнението на проекта се цели повишаване привлекателността на гр. Кубрат и с. Савин, качеството и комфорта на обитаване, чрез подобряване на достъпа до пътищата от по-висок клас. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на параметрите на улиците - „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и „Цар Симеон“ в с. Савин, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което ще се осигурят условия за експлоатация и безопасност на движението, ще се подобри отводняването и ще се удължат междуремонтните периоди. Основната цел на този проект е да се подобри привлекателността на гр. Кубрат и с. Савин, да се подобри качеството на живот чрез подобряване на инфраструктурата.

   Общата стойност е 1 120 410.87 лв., от които
   952 349.23 лв. европейско и
   168 061.64 лв. национално финансиране.


   Начало: 07.05.2019 г.
   Край: 07.05.2022 г.

 

 

Информационна брошура за проекта „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“ Версия за Adobe Acrobat

 

Назад