Подписан административен договор по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

   На 07.05.2019 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Кубрат бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.
   Проектът е на стойност 181 951,52 лв., като с него ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 65 г., психологическа подкрепа и консултиране.
   Благодаря на екипа на ОПСУ с ръководител A. Камбер!

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

Назад