Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.03.2019 г.

   При пълен кворум се проведе поредното редовно заседание на общинския съвет в Кубрат. Разгледани бяха 22 докладни записки.
   Направени бяха някои промени по разходната част на бюджета на община Кубрат за 2019 г., с което той бе актуализиран. Одобрени бяха 314 747 лева от целевата субсидия за капиталови разходи да се трансформира в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища и на уличната мрежа. Приет бе Годишен план за социалните услуги за 2020 г. Направени бяха някои изменения и допълнения в Правилника за дейността на общинското социално предприятие "Озеленяване и благоустройство" и в Наредба № 14 за условията и реда за установяване жилищните нужди и за настаняване под наем в общински жилища. Одобрен бе окончателния проект на общия устройствен план на общината. Приета бе общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
   Няколко приети докладни бяха свързани с продажба на поземлени имоти, разпореждане с общинския поземлен фонд и с незастроени общински имоти, отдаване под аренда на поземлени имоти в землищата на с. Беловец и гр. Кубрат и определяне на маломерни имоти.
   Определен бе мандата за гласуване на представителя на общината в редовното общи събрание на СНЦ "МИГ Завет - Кубрат". Общинският съвет даде съгласие общината да кандидатства с проектно предложение "Организиране и провеждане на екскурзия за деца, ползващи социални услуги в Центъра за обществена подкрепа". Приет бе анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината. Общинските съветници дадоха съгласието си за провеждане на общински пазар с временен статут в поземлен имот в Кубрат всяка неделя.
   В точка "Разни" групата общински съветници от "Бъдеще за Кубрат" пожелаха присъстващите да бъдат запознати с делата, водени за собствеността на ловния парк от 133 декара край Кубрат. Решено бе по този въпрос да бъде внесена докладна на следващо заседание на общинския съвет.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.03.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.03.2019 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 28.03.2019 г.

 

Назад