Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 31.01.2019 г.

   На първата за тази година сесия на общинския съвет в Кубрат бяха разгледани 14 докладни записки. Преди това заместник-председателят на общинската избирателна комисия Весела Сярова прочете решение, с което се прекратяват предсрочно пълномощията на общинския съветник Красимир Христов, поради натрупани 7 отсъствия от заседания на общинския съвет през 2018 година. На негово място за избран бе обявен следващия в листата на местното коалиция "Бъдеще за Кубрат" Мюрсел Мюрсел от с. Бисерци. Той положи клетва и подписа клетвената декларация.
   С болшинство от 16 /за/, 1 /против/ и 2 /въздържал/ беше приет новия бюджет на община Кубрат за 2019 г. Той е в размер на 20 666 480 лв. От тях делегираните от държавата дейности са за 9 372 907 лв., а с общински характер - 11 293 573 лв. За дофинансиране на държавните дейности от местни приходи са предвидени 1 007 489 лв.
   Най-много са заделените пари за образование - 7 467 809 лв., а за поддържане на жилищните сгради, уличната мрежа, чистотата и др. - 5 380 745 лв., за общи държавни служби - 3 250 036 лв., социални дейности - 1 926 947 лв., култура - 1 000 122 лв., икономически дейности - 971 463 лв., здравеопазване - 581 303 лв. и други.
   Приети бяха Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за периода 2017 - 2019 г. и отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на територията на общината през 2018 г. и бе одобрен Годишен доклад за 2018 г. по Общински план за развитие на община Кубрат за периода 2014 - 2020 г. Общинските съветници дадоха съгласието си община Кубрат да поеме дългосрочен общински дълг с максимален размер до 2 600 000 лв., с цел погасяване на задълженията на В и К "Меден кладенец" ЕООД към "Енерго Про продажби" АД. Приети бяха Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост и годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2019 г. Направени бяха някои изменения и допълнения към Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци и Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Без проблеми бяха приети и докладните, свързани със закупуване на трактор и кран за нуждите на "Кубратска гора" ЕООД, за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост, застраховане на имоти - частна общинска собственост и други.
   Накрая имаше питане от общински съветници за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за 2017 и 2018 г., на което кметът Алкин Неби даде писмен отговор.

 

 

 

Заседание на Общински съвет - Кубрат Заседание на Общински съвет - Кубрат Заседание на Общински съвет - Кубрат

 

Назад