Покана за изразяване на интерес за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   Община Кубрат кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина".
   Процедурата за провеждане на подбор е създадена във връзка с удължаване на ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и важи единствено и само за този проект.

 

 

Процедура за провеждане на подбор на персонал по проекта Версия за Acrobat Reader
Заявление за участие в подбор Версия за Microsoft Word
Образец на CV Версия за Microsoft Word

 

Назад