Одобрен е проектът на МИГ Завет – Кубрат по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“

   Проектното предложение на МИГ Завет – Кубрат „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност“ е сред осемте одобрени проекти от УО на ПРСР 2014-2020 г. по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
   За повече информация: http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/vomr/

 

Назад