Годишна конференция на МИГ „Завет - Кубрат“

   В конферентната зала на спортната зала в Кубрат бяха отчетени резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за Водено от обшностите местно развитие /ВОМР/ на Местната инициативна група /МИГ/ "Завет - Кубрат". В годишната конференция участваха кметът на община Кубрат Алкин Неби, заместник-кметът на община Завет Денис Татар, заместник-кметът на община Кубрат Женифер Пойраз, председателят на УС на СНЦ "МИГ Завет - Кубрат" Халиме Добруджан, изпълнителният директор на сдружението Галя Драганова, ръководителят на ОИЦ - Разград Юлиян Данаилов, ръководителят на "Агробизнесцентър" - Кубрат Павлин Петров, бизнесмени, земеделски производители, членове на неправителствени организации, граждани.
   Форумът бе открит от Юлиян Данаилов. Приветствия към участниците поднесоха Халиме Добруджан, Алкин Неби и Денис Татар. Отчет за напредъка по изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ "Завет - Кубрат" през 2018 г. направи Галя Драганова. Стратегията за ВОМР е с бюджет 2 933 700 лева и позволява на всички дейни субекти да кандидатстват с проекти към МИГ "Завет - Кубрат". През 2018 г. се обяви прием по 5 подмерки, по които се получиха 25 проектни предложения. Осъществена е обмяна на опит с МИГ "Алтра Романя" от гр. Сарсина, Италия. Проведени са 3 обучения за екипа, 8 информационни срещи и 4 обучения за бенефициенти. Проявите на сдружението са отразени в 23 публикации в печатни и електронни медии и в периодични излъчвания по Радио Шумен. Постоянно се поддържа и актуализира интернет-страницата на сдружението.
   Представен бе Индикативен график за прием на проектни предложения по мерки към Стратегията за ВОМР на МИГ "Завет - Кубрат"през 2019 г. от експерта Гюлджан Касим. За бъдещия програмен период 2021 - 2027 г. говори Юлиян Данаилов. Накрая бе прожектиран видеофилм за дейността на МИГ "Завет - Кубрат" през 2018 г.

 

 

 

Годишна конференция на МИГ „Завет - Кубрат“ Годишна конференция на МИГ „Завет - Кубрат“ Годишна конференция на МИГ „Завет - Кубрат“

 

Назад