Покана за публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Кубрат

   Кметът на oбщина Кубрат на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 6 от Наредба №25 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Кубрат, кани жителите на Община Кубрат, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 27.12.2018г. от 14:00 ч в Ритуалната зала на читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ на Община Кубрат на публично обсъждане на проекта на Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Кубрат под формата на договор за общински заем.

   Уважаеми съграждани,
   С оглед погасяване на задълженията на „ВиК Меден кладенец” ЕООД към „Енерго Про продажби” АД, кметът на Община Кубрат има намерение да внесе в Общински съвет-Кубрат Предложение за решение за поемане на дългосрочен общински дълг при следните основни параметри:
   - Максимален размер на дълга – до 2 600 000,00 лв. (словом: два милиона и шестстотин хиляди лева и 0 ст.);
   - Валута на дълга – лева;
   - Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
   - Начин на обезпечаване – учредяване на договорна ипотека върху недвижимо имущество (гори и/или земи от общински горски и/или поземлен фонд) на Община Кубрат;
   - Условия за погасяване:
     • Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;
     • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
   - Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка до 3,50%;
   - Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:
     • Месечна такса за управление на кредита – до 100 /сто/ лева на месец;
     • Комисионна за ангажимент – до 0,5% /нула цяло и пет десети процента/ на годишна база върху размера на неусвоената част от кредита;
     • Наказателни лихви при просрочие на главницита по кредита – годишен лихвен процент за просрочена главница, който се формира като сбор от годишния лихвен процент за редовен дълг и надбавка до 4% /четири на сто/;
     • Неустойки при просрочие на лихвите по кредита - до 4% /четири на сто/ годишно върху сумата на просрочените лихви за срока на просрочието на лихвите по кредита.

   Материалите по проекта на предложението за решение за поемане на дългосрочен общински дълг са на разположение в Отдел „Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ”, лице за контакт: д-р Елис Зайкърова – главен експерт „Бюджет, финанси, счетоводна дейност и ТРЗ”.

   Очакваме Ви!

   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

 

Предложение за решение - договор за общински заем ВиК Версия за Acrobat Reader

 

Назад