Обявление за открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти

   Община Кубрат обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
   За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
   Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социални и образователни заведения на територията на Община Кубрат, както следва:
   № 1 „Зърнени храни и храни на зърнена основа“;
   № 2 „Мляко, млечни продукти, масла и мазнини“;
   № 3 „Захар и захарни изделия“;
   № 4 „Месо и месни продукти“;
   № 5 „Риба и рибни продукти“;
   № 6 „Яйца и яйчни продукти“;
   № 7 „Варива“;
   № 8 „Зеленчуци, плодове, картофи и кореноплодни“;
   № 9 „Подправки“;
   № 10 „Безалкохолни напитки“;
   № 11 „Консерви“;
   № 12 „Други““
   Процедурата е открита с Решение № 348 / 12.04.2012 г. на Кмета на Община Кубрат. Изискванията, на които следва да отговарят участниците в процедурата, както и всички параметри на обществената поръчка, съгласно обявлението, са обнародвани на електронната страница на АОП и вписани в Регистъра на обществените поръчки. Документация за процедурата може да бъде изтеглена оттук.

 

Назад