Кубратските съветници актуализираха бюджета

   В понеделник в Кубрат се проведе редовното заседание на Общинския съвет. На него бяха разгледани и делово приети 7 докладни записки. Приета бе информация за касовото изпълнение на бюджета на общината към 30 юни 2010 г. При годишен план 9 881 517 лв. бе отчетено изпълнение в размер на 5 035 724 лв. Направена бе и актуализация на бюджета, която предвижда намаление в размер на 262 053 лв.
   Изменение и допълнение бяха направени в Наредба №16 за управление, стопанисване и ползване на земи от общинския поземлен фонд и земи и гори от общинския горски фонд.
   Решено бе общината да кандидатства с проект "Рехабилитация на хандбалната спортна площадка" в града, като за целта осигури 12 071 лв. от собствени бюджетни средства. Приети бяха анализ на потребностите от социални услуги в общината и други две докладни записки.

 

Назад