Протокол от проведен II етап за подбор на персонал за „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат”   Публикуван протокол от проведен II етап за подбор на персонал за „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“ по проект BG05M9OP001-2.004-0025-C01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи в Община Кубрат” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за Дейностите:
   1. Предоставяне на услугите: "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения", "Семейно консултиране и подкрепа" и "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"
   2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.
   3. Управление и организация на услугите, осигуряване.

 

 

Протокол №2 от 04.12.2018 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад