Покана за дни на отворените врати в „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие - Кубрат“

   На 14 и 15 ноември 2018 г., „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие гр. Кубрат“ по проект “Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвимите групи”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенифициент с регистрационен номер BG05M9OP001-2.004-0025-C01 организира „Дни на отворените врати“, които имат за цел да информират обществеността, заинтересованите лица с изпълнението и постигнатите реални резултати по проекта.
   Очакваме ви!

 

 

Покана за дни на отворените врати в „ЦПУРДР - Кубрат“ Версия за Acrobat Reader

 

Назад