Процедура за избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг

   Община Кубрат обявява Процедура за избор на финансова/кредитна институция във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг с цел предотвратяване изпадането на Община Кубрат в неплатежоспособност в резултат на наложените запори върху всички банкови сметки на общината в „Инвестбанк” АД и „Уникредит Булбанк” АД, моторни превозни средства, дружествени дялове на Община Кубрат в „Кубратска гора” ЕООД гр. Кубрат, както и наложени възбрани върху недвижимо имущество на общината, дължащо се на Изпълнителни листи във връзка със съдебни решения по Ч.ТЪРГ.ДЕЛО №131/2017г. и №139/2017г. на Окръжен съд гр. Разград и решения по Арбитражно дело №264/2016г. и Арбитражно дело №1/2017г.

 

 

Документация Версия за WinZip

 

Назад