Карти за безплатно паркиране на хора с увреждания

   Община Кубрат на основание чл.99а от Закона за движението по пътищата ще издава Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по стандартизиран модел на Общността за лица с увреждания с постоянен/настоящ адрес в Община Кубрат.
   Заявлението по образец за издаване на картите ще се приемат в Центъра за услуги и информация на граждани на Община Кубрат.
   Заявлението трябва да бъде придружена от следните документи:
   1. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане (сверява се с оригинала при подаване на документи);
   2. Копие от лична карта (сверява се с оригинала при подаване на документи);
   3. Актуална цветна снимка;
   4. Копие от свидетелството за регистрация на МПС (сверява се с оригинала при подаване на документи);
   5. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания.
   За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от родител (настойник/попечител).
   Срокът за издаване на картите е 14-дневен от датата на подаване на заявлението. Такса не се заплаща. Образец на заявление се получава от Центъра за услуги и информация на граждани на Община Кубрат или същото може да бъди изтеглено от сайта на общината.
   Картите за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издават за срок не повече от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
   Новите карти важат за безплатно паркиране в паркинги и „Синя зона“ не само в цялата страна, а и на територията на целия Европейски съюз. Те обаче се признават, само ако правоимащото лице е в превозното средство.
   Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии:
   1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/.
   2. Лица с ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
   3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по висока степен на хронична дихателна недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
   4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
   5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК и НЕЛК вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/.“

 

Назад